clubstation VERON
afdeling Walcheren

Geschiedenis oprichting PI4WAL

Voor het eerst komen we in de Electron van maart 1946 iets over de oprichting tegen

Zeeland, Met de droogmaking van Walcheren begint de activiteit hier weer op gang te komen. Op Zaterdag 16 febr. 1946 werd er in café de Landbouw op de Gr. Markt te Goes een vergadering belegd met het doel, tot het oprichten van een afd. Zeeland over te gaan. Corresp.adres J. Huysen, Catalijneweg 6, Borssele. Voor de Zeeuwen, die onder uiterst moeilijke omstandigheden het water de baas zijn geworden, zal het vormen van een goede afdeeling een peuleschil blijken.

Het aantal afdeelingen wordt nog geregeld grooter en het is interessant in deze berichten iets omtrent de belevenissen te kunnen lezen. Willen alle afd.secr. hier aan medewerken, hetgeen zeer op prijs zal worden gesteld.

 

In de Electron van april 1946 staat het volgende

Zeeland, Op 2 Maart jl. werd te Middelburg een vergadering gehouden. Verkeersmoeilijkheden waren oorzaak dat de vergadering niet te best bezocht was, maar dat zal ongetwijfeld beter worden. OM Kunst opperde het plan om in verband met het slechte vervoer, op Walcheren een onderafdeeling van Zeeland te maken, hetgeen de instemming verkreeg. Indien er hier 10 leden zijn, zal het waarschijnlijk wel een afdeeling worden. De OM's Soetens en van der Broek werden tot afgevaardigden naar de V.R. benoemd. Tot besluit gaf OM Meyer een interessante beschouwing oven zijn ervaringen als zendamateur.

 

Tenslotte kunnen we in de Electron van mei 1946 lezen dat de oprichting een feit is geworden

Walcheren, De secr. Wm. C. Kunst, schrijft ons: Op Zaterdag 16 Maart hielden wij een ledenverg. waarin besloten werd de afd. Zeeland te splitsen in een afd. Walcheren en een afd. Zuid-Beveland. Tot dezen maatregel moesten wij wel overgaan. Ondanks alle narigheden, waarin wij hier nog leven ten gevolge van den oorlog, bleek de bereidheid deel te nemen aan het vereenigingsleven zoo groot, dat wilde de goede gang van zaken gewaarborgd blijven een eigen afd. Walcheren noodzakelijk was. In korten tijd schreven wij niet minder dan 32 leden in.

Goed zoo, radiovrienden. Indien ieder nu nog één lid aanbrengt, slaan wij geen gek figuur. Naar de 50 is ons devies.
In het bestuur werden gekozen de OM's: C.A. Kunst, Middelburg, Voorz. Wm. C Kunst, Korendijk 32, Middelburg, Secr., F. de Meyer, Vlissingen, Penningm., J.A. de Klerk, Middelburg en W. Kruft, Middelburg.
Besloten werd, om iederen Woensdagavond 8 uur bijeen te komen in het voorloopig clublokaal Dam 10rood te Middelburg, tot het houden van een soundercursus en theoretische opleiding ter verkrijging van een zendmachtiging.
Dit clublokaal werd door enkele OM's belangeloos ter beschikking gesteld. Verder werd ons een partij gebruikte radio-onderdeelen in uitzicht gesteld. De eerste cursusavond werd bezocht door 22 leden. Het was een zeer prettige avond en wij hopen dat dit zoo mag blijven.
Laat Walcheren zich duchtig weren, zoodat in korten tijd over de geheele wereld de stemmen van het verdronken land te beluisteren zullen zijn. Wij wenschen de afd. Walcheren veel succes.

 

 

Tijdens een etentje in 2006 werd het heugelijke feit herdacht dat de afdeling 60 jaar geleden werd opgericht.